privacy beleid

Algemene bepalingen

Dit is het privacy statement van Inhuren Uitzendbureau dat zich bezighoudt met diensten op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Inhuren Uitzendbureau is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens.

Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Inhuren Uitzendbureau verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van Inhuren Uitzendbureau Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens die wij verwerken van platform bezoekers

In het algemeen kunt u ons platform bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van ons platform. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u ons platform en/of webpagina’s bezoekt, de regio van waaruit u ons platform en/of webpagina’s bezoekt, de website(s) via welke u op ons platform bent gekomen, de webpagina’s en onderdelen van het platform die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van het platform en/of pagina’s.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van ons platform.

Ons platform kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers

Persoonsgegevens die Inhuren Uitzendbureau. van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • Om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Inhuren Uitzendbureau. aanbiedingen te kunnen doen;
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 • Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Inhuren Uitzendbureau verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Inhuren Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Inhuren Uitzendbureau uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Inhuren Uitzendbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Persoonsgegevens die Inhuren Uitzendbureau van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 • Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Inhuren Uitzendbureau verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Inhuren Uitzendbureau kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Inhuren Uitzendbureau kan uw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Inhuren Uitzendbureau uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Inhuren Uitzendbureau uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-,

financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Inhuren Uitzendbureau heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inhuren Uitzendbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Inhuren Uitzendbureau spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Inhuren Uitzendbureau die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Inhuren Uitzendbureau kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via (mail) dan wel per brief (Inhuren Uitzendbureau, t.a.v. ?, Kettingstraat 2, 2511 AN Den Haag) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Inhuren Uitzendbureau uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@inhuren.com, dan wel door een brief te sturen naar Inhuren Uitzendbureau, Kettingstraat 2, 2511 AN Den Haag.

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen privacy statement

Inhuren Uitzendbureau. kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website van Inhuren Uitzendbureau te raadplegen.

Website:

 • Inhuren Uitzendbureau is verantwoordelijk voor de exploitatie van de websites www.inhuren.com  en www.student-inhuren.nl
 • De websites van Inhuren Uitzendbureau zijn openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de websites aanwezige portal(s).
 • Elke betrokkene kan de websites van Inhuren Uitzendbureau bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Inhuren Uitzendbureau door te geven.

Gebruik Logbestanden

De website van Inhuren Uitzendbureau verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van betrokkene, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar betrokkene is doorgelinkt naar de website van Inhuren Uitzendbureau, het IP-adres van de Internet Service Provider van betrokkene, het besturingssysteem van betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat betrokkene doorstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Inhuren Uitzendbureau. te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op jouw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. Onderstaand vind je een overzicht van de cookies die deze website gebruikt.

Functionele cookies:
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Social media cookies:
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

Je kunt met behulp van jouw browserinstellingen aangeven dat je niet (langer) wilt dat er cookies op jouw hardware worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst nu deze nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.

Wanneer je ervoor kiest om met behulp van jouw browserinstellingen aan te geven dat je niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op jouw hardware worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 februari 2020.

Hulp nodig?
Rafael helpt je
Offerte